کردهاونژادآنها
 • مازنسل کاوه  ازنسل فریدونیم ما                  پوزه ضحاک رابرخاک می کوبیم ما
  تازیان بایدبدانندازکی اکساردلیر            مانده برجاییم وهرتازی فروروبیم ما
  داعش ای ازتازی وضحاک مانده برزمین         دودمانت داده برباد,ازخودکوهیم ما
  آسمان درحیرت ازمردی دخترهای کرد           مردوزن چون صاعقه داعش فروکوبیم ما
  آرمان ازسورنا ازآریوبرزن بگو          مازنسل آرش وآتش بیافروزیم ما
  محمدهادی ویسی
+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/08/18ساعت 0:42 قبل از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

 • ترامن دوست می دارم تراای سرزمین کردوکردستان                                                              ترامن دوست می دارم نگارین خاک گیتی شهرمردستان                                                       نگاهم خسته بردروازه های دوردست کهنه وزخمی                                                                   به دورازهرچه نامردی به دورازهرچه بدرنگی                                                                            که گشتی بازهم یکسرتوشهرمادومادستان                                                                           نه لیدی نه سکاهایی که بستیزند باتابت                                                                       نه آشوری که برتابدخروش تیرگردانت                                                                            دوباره بازهم یکسرکیاکساراست می تازد                                                                         که گشتی بازهم یکسرتوشهرسرو  وسروستان
  محمدهادی ویسی
+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/08/06ساعت 0:55 قبل از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

نگاهم مهرمهتاب است برای چشمهای تو

دوچشمم مات وبی تاب است برای چشمهای تو

سروش شبنم وژاله برای برگهای گل

حدیث نورشب تاب است برای چشمهای تو

دلم تنگ بلورغم چک وچک غصه می بارد

سرشتش ازتب وتاب است برای چشمهای تو

نه دارم  چشم آسایش نه یک گام ازغزل آنسو

درونم روح تالاب است برای چشمهای تو

 پرازیک آسمان مهتاب،اقاقی ،شبنم وژاله

سروش آرمان ناب ،برای چشمهای تو

محمدهادی ویسی

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/06/25ساعت 11:11 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

دگرهستی نمی خواندحدیث بادنوروزی

چرااینجانشسته غم، کجاشدروزبهروزی

نه گل برشاخه ای پیدانه می درپیک خودشیدا

دل من خوش مکن خودرادراین هنگامه میسوزی

نگاه گرم احساسم گل یخ راتراویده

توبیهوده دراین تابی که آتش رابیافروزی

نسیم عشق رااینجادگرشبنم نمی بیند

زمین راازچه اینگونه براین افلاک می دوزی

نگارا،آرمان من،ببین هرم نفسهایم

زماتم عشق می میرد،نتابدمهرگرروزی

محمدهادی ویسی
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/05/24ساعت 7:28 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

زیباییت رامی ستایم بانغمه هایی ازعشق

که ازدیاریارآمده ای ای دوست

سرودت راگوشوارةعشقم می نمایم که آذین بخشدمحبتم را

نگاهت راازمن دریغ مدارکه هستی بخش وجودمنی ای دوست

پگاه تابیگاه وروزراتاشب به نجوای نامت می گذرانم

که تاشایدازدورسرابت رابه نظاره بنشینم

مراتنهامگذارای دوست مراتنهامگذار

محمدهادی ویسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/05/24ساعت 6:55 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

عشق راتدبیردربیراهة انکارنیست
آینه درپیش روی عشق بازانگارنیست
روزهادرپشت شبهای سیه خوابیده اند
گوییاچشمان خوشبختی مابیدارنیست
چشمه ساران خشک ازبیدادتدبیرفریب
گوییابیداددشنه بازهم بیکارنیست
زخمهای دل دوباره نوبه نوبشکفته اند
آسمان راگوییاازنورهیچ آثارنیست
آرمان پژمرده ام ازهای وهوی این زمان
گرمی احساس عاشق گوییادرکارنیست
محمدهادی ویسی
+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/05/22ساعت 7:20 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

دلم بی تاب چشمانت به درهامشت می کوبد
نمی دانم کدامین درغبارازعشق می روبد
نوای نغمه باران گرفته رنگ تنهایی
توگویی قاصدک اینجابه روی عشق می توپد
ترنم راتمنایی نوایی نغمه ای سازی
دراین بیدادبی لبخندترالبخندمی جوید
شکوه آسمانی توغرور سبزبارانی
گل وباران ونورومل زاحساس تومی گوید
طلوع آرمانی تودراین بهبوهة ماتم
حدیث سردوحشت زاره افسانه می پوید

محمدهادی ویسی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/05/21ساعت 7:14 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

ترامن دوست می دارم برای پاکی اشکت،برای ذوق رویاهات،برای مستی چشمت

ترامن دوست می دارم نگارهمچوآیینه،برای حس همدردی ،برای گرمی دستت

ترامن دوست می دارم شبانه درطلوع ماه،تراگل می ستایم من دراین بیدادبی همراه

ترامن دوست می دارم عزیزهرنفس همدم،برای شوق آیینه ،برای ذوق هررسمت

ترامن دوست می دارم نه بالب،ازته قلبم ،ترامن دوست می دارم برای مرهم دردم

ترامن دوست می دارم نفسهای شمیم دل،برای گرمی مهرت،برای پاکی قلبت

ترامن دوست می دارم ،نگاه ارغوانی تو،ندای روح خوشبختی ،نسیم مهربانی تو

ترامن دوست می دارم برای روی زیبایت،برای رسم شیدایی،برای مغز افکارت

تورامن دوست می دارم ،نگاروآرمان دل،برای پاکی پندار،برای شیوةرفتار

تورامن دوست می دارم نسیم قلب رویایم،برای مهرافکارت برای روح کردارت

محمدهادی ویسی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/04/17ساعت 7:13 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

آسمانت پرزاحساس قناریهای شاد

روزگارت شادچون رقص اقاقیهاوباد

چشمهایت مست چون تفسیرزنبقهای باغ

جلوه هایت عشق چون پروین اسطرلاب یاد

نغمه هایت شوق دررمزسکوت لحظه ها

بغضهایت ذوق ازاحساس زیبای نهاد

شعرهایت رازدرژرفای اقیانوس عشق

مهرگانت سبزازباران شیدایی وداد

آرمانت نوردردستان خورشیدسپهر

دیدگانت مست ازرقص گل دلهای شاد

محمدهادی ویسی

+ نوشته شده در  جمعه 1392/04/14ساعت 10:58 بعد از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  | 

((همه چیزآرام است))،همه خوابیدندمست

چه کنم پنجره را،بادزدشیشه شکست

همه دردندمرا،((غم این خفتةچند))

نه بهاری پیداست،نه که برفی بنشست

شب وشبتاب به هم ،می ستایندزنور

نه چراغی پیداست،نه که مهتاب برست

همه میکده ها،پرخالیست زمی

نه قلندرپیداست،نه که یک مردم مست

آرمان فکرچه ای،همه درخواب شدند

نه طلوعی پیداست،نه که یک نوربجست

محمدهادی ویسی

+ نوشته شده در  شنبه 1392/04/01ساعت 3:12 قبل از ظهر  توسط محمدهادی ویسی  |